Підтримка

При впровадженні заходів з енергоефективності одним із важливих етапів є пошук фінансування. Даний розділ присвячений опису наявних джерел фінансування, що охоплюють державну підтримку, міжнродну та кошти приватних інвесторів.

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА

відкрити згорнути

ДЕРЖАВНИЙ ФОНД РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Забезпечує фінансування проектів регіонального розвитку на конкурсній основі та відповідно до регіональних стратегій розвитку та планів заходів з їх реалізації.

 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Державний фонд регіонального розвитку (ДФРР) визначено статтею 24-1 Бюджетного кодексу України.

Кошти ДФРР спрямовуються на виконання інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що мають на меті розвиток регіонів, створення інфраструктури індустріальних та інноваційних парків, спортивної інфраструктури і відповідають пріоритетам, визначеним у Державній стратегії регіонального розвитку та відповідних стратегіях розвитку регіонів, а також на реалізацію проектів – переможців “Всеукраїнського громадського бюджету”.

ДФРР передбачається в обсязі не менше 1% прогнозного обсягу доходів загального фонду проекту Державного бюджету України на відповідний бюджетний період. На реалізацію інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що мають на меті розвиток спортивної інфраструктури та енергоефективності державних і комунальних закладів освіти та охорони здоров’я, передбачається не менше 10% коштів ДФРР за кожним з таких напрямів.

Програми і проекти, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, підлягають співфінансуванню з місцевих бюджетів на рівні 10%.

 

РОЗПОДІЛ КОШТІВ ДФРР

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольські міські державні адміністрації до 1 травня року, що передує плановому, подають Мінрегіону пропозиції з переліком і описом інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що сформовані відповідно до частини другої статті 24-1 Бюджетного кодексу України, пройшли попередній конкурсний відбір відповідно до законодавства та можуть реалізовуватися за рахунок коштів ДФРР у наступному бюджетному періоді.

Мінрегіон утворює комісію для оцінки та відбору програм і проектів, яка на підставі поданих пропозицій здійснює оцінку та відбір зазначених програм і проектів на конкурсних засадах у межах обсягу коштів ДФРР з дотриманням таких критеріїв розподілу між Автономною Республікою Крим, областями та містами Києвом і Севастополем:

80% коштів – відповідно до чисельності населення, яке проживає у відповідному регіоні;

20% коштів – з урахуванням рівня соціально-економічного розвитку регіонів відповідно до показника валового регіонального продукту в розрахунку на 1 особу (для регіонів, у яких цей показник менше 75% середнього показника по Україні).

За результатами здійснення оцінки та відповідності поданих інвестиційних програм і проектів вимогам законодавства Мінрегіон, на підставі рішення відповідної комісії до 1 серпня року, що передує плановому, подає КМУ для затвердження пропозиції щодо розподілу коштів ДФРР з переліком відповідних програм і проектів.

Розподіл коштів ДФРР за адміністративно-територіальними одиницями та інвестиційними програмами і проектами регіонального розвитку затверджується КМУ за погодженням з Комітетом ВРУ з питань бюджету у тримісячний строк із дня набрання чинності законом про Державний бюджет України.

 

ОЦІНКА ТА ПОПЕРЕДНІЙ КОНКУРСНИЙ ВІДБІР В ОДА

Для проведення оцінки та попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів ОДА утворюють відповідні регіональні комісії.

Не пізніше 15 січня регіональна комісія розміщує оголошення про проведення відбору на наступний плановий рік на офіційному веб-сайті ОДА і відповідній сторінці Мінрегіону.

Не пізніше 1 березня року закінчується подання на конкурсний відбір проектів.

Не пізніше 1 травня закінчується відбір інвестиційних програм та проектів регіонального розвитку.

При відборі проектів регіональна комісія керується наступними обов’язковими критеріями:

 • календарний план реалізації: 1-3 роки
 • співфінансування з місцевих бюджетів: 10%
 • кошторисна вартість проекту будівництва понад 5 млн грн, а для інших проектів – понад 1 млн грн
 • для проектів будівництва – затверджена проектна документація
 • спроможність забезпечувати подальше власне фінансування або утримання відповідних об’єктів за рахунок коштів місцевих бюджетів

 

ПОДАЧА ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОГРАМ ТА ПРОЕКТІВ В ОДА

У відборі беруть участь інвестиційні програми і проекти, подані в установленому законодавством порядку заявниками інвестиційних програм і проектів.

Заявниками можуть бути такі суб’єкти:

 • центральні та місцеві органи виконавчої влади;
 • органи місцевого самоврядування;
 • агенції регіонального розвитку, створені відповідно до ЗУ“Про засади державної регіональної політики” (за винятком проектів нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту).

Для участі у відборі заявники у визначений в оголошенні строк подають відповідній регіональній комісії інвестиційні програми і проекти за формою, встановленою Мінрегіоном, а також документи за переліком, встановленим зазначеним Міністерством, які підписуються заявником.

Інформація про інвестиційні програми і проекти регіонального розвитку, що подана заявником регіональній комісії, оприлюднюється ним на відповідній сторінці офіційного веб-сайту Мінрегіону до початку проведення оцінки та відбору.

 

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

Порядок підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, та порядок використання таких коштів (включаючи умови спрямування на таку мету частини коштів місцевих бюджетів) визначаються Кабінетом Міністрів України.

Більше інформації про ДФРР, процес подачі заявок, проекти в розрізі областей можна знайти на офіційному сайті: https://new.dfrr.minregion.gov.ua

 

МІЖНАРОДНА ДОПОМОГА: КЛЮЧОВІ ПОНЯТТЯ

відкрити згорнути

Міжнародна допомога – це допомога, що надається Україні в рамках міжнародних  договорів з метою підтримки її розвитку у визначених сферах, що відповідають пріоритетам діяльності донора та України.

Міжнародним донором (надавачем міжнародної допомоги) може бути:

 • іноземна держава в особі уряду або уповноважені урядом іноземної держави органи або організації;
 • іноземний муніципальний орган;
 • або міжнародна організація.

Отримувачем міжнародної допомоги є реципієнт – резидент (фізична або юридична особа), який безпосередньо одержує міжнародну допомогу.

 

ТИПИ МІЖНАРОДНОЇ ДОПОМОГИ

Міжнародна допомога, що надається Україні буває трьох основних типів:

Технічна допомога – надається у негрошовій формі. Це, як правило, консультації, навчання персоналу, екпертна допомога в розробках документів тощо.

Фінансова допомога – це надання кредитів на більш привабливих умовах, ніж ринкові. Кредити можуть надаватися як під низькі відсотки, так і під нульову ставку.

Грант – цільова допомога, яка надається на безповоротній основі. Надається, як правило, у грошовій формі.

Досить часто надання допомоги поєднує одразу декілька типів. Наприклад, надається фінансова допомога на термомодернізацію школи і при цьому технічна допомога на розробку необхідної проектної документації.

 

ФОРМА РЕАЛІЗАЦІЇ МТД

Міжнародна технічна допомога (МТД) реалізується, як правило, у формі проектів або програм.

Проект МТДце допомога, що надається під певну мету та цілі, що мають бути досягнені протягом визначеного часового проміжку в рамках виділених коштів (бюджет проекту) та залученого персоналу. Кожен проект окрім визначених цілей має ще певну цільову аудиторію (напр., громади, ЦОВВ, ГО, приватні компанії, навчальні заклади тощо).

Декілька проектів, об’єднаних для досягнення спільної мети, мають назву програма.

Виконавцем проекту може бути будь-яка особа (резидент або нерезидент), що має письмову угоду з донором або уповноваженою донором особою та забезпечує реалізацію проекту (програми), у тому числі на платній основі.

Кожен проект МТД окрім реципієнта має ще і бенефіціара. Ці поняття слід розрізняти. Реципієнт отримує безпосередньо МТД, а бенефіціар – державний орган, що заінтересований в результатах виконання проекту і координує його впровадження разом із виконавцем. Бенефіціаром може бути будь-який центральний орган виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласна, Київська, Севастопольська міська держадміністрація, до компетенції яких належить формування та/або реалізація державної політики у відповідній галузі чи регіоні, де передбачається впровадження проекту (програми), що заінтересована в результатах виконання проекту (програми), виконавчий орган місцевого самоврядування, юрисдикція якого поширюється на територію реалізації проекту (програми), Секретаріат КМУ, Адміністрація Президента України.

 

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ТА КООРДИНАЦІЯ МТД

Усі проекти МТД в Україні проходять обов’язкову державну реєстрацію та координуються Секретаріатом Кабінету Міністрів України. Детальний порядок, що регулює ці процеси викладено у Постанові КМУ від  15 лютого 2002 р. № 153 «Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги».

Наразі у тестовому режимі працює також офіційний портал координації міжнародної допомоги в Україні  http://proaid.gov.ua/

 

НА ЩО МОЖНА ОТРИМАТИ МІЖНАРОДНУ ДОПОМОГУ

Міжнародну допомогу можна отримати на наступні потреби:

 • Навчання (проведення тренінгів, семінарів,…)
 • Просвітницька діяльність (друк відповідних матеріалів, підготовка відеороликів, проведення Днів Енергії,…)
 • Розробка документів (ПДСЕРК)
 • Проведення досліджень та аналізів (аналіз потенціалу використання біомаси в певному регіоні,…)
 • Консультаційні послуги (енергоаудити, розробка ТЕО тощо)
 • (Спів)фінансування впровадження енергоефективних заходів (демонстраційні, пілотні проекти)

 

ПОШУК НАЯВНОЇ ДОПОМОГИ

Шукати інформацію про діючі проекти можна як на

 • офіційному порталі координації міжнародної допомоги в Україні http://proaid.gov.ua/
 • так і на спеціалізованих ресурсах: gurt.org.ua, www.prostir.ua

або ж на сайтах окремих донорів/посольств/міжнародних агенцій розвитку.

Детальна інформацію про найбільших донорів у сфері енергетики та енергоефективності в Україні зазначена у наступному розділі.

МІЖНАРОДНА ДОПОМОГА: НАЙБІЛЬШІ ДОНОРИ

відкрити згорнути

Міжнародним донором (надавачем міжнародної допомоги) може бути:

 • іноземна держава в особі уряду або уповноважені урядом іноземної держави органи або організації;
 • іноземний муніципальний орган;
 • або міжнародна організація.

Згідно з інформацією офіційного порталу координації міжнародної допомоги в Україні  до найбільших донорів у сфері енергетики та енергоефективності в Україні належить 6 урядів країн (в т.ч. Європейський Союз) та 5 міжнародних організацій.

 

НАЙБІЛЬШІ ДОНОРИ – УРЯДИ КРАЇН

 1. Уряд Федеративної Республіки Німеччина.

Допомога надходить від німецьких профільних міністерств.  Проекти технічної допомоги впроваджуються зазвичай федеральною компанією Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, що підтримує Україну на шляху демократичних перетворень з 1993 року. Станом на 31.12.2018 року більше 300 національних і понад 60 іноземних фахівців представляють GIZ в Україні.

Про ключові напрямки роботи GIZ та діючі проекти можна довідатися за посиланням www.giz.de/ukraine-ua.

Також радимо слідкувати за новинами GIZ на сторінках у фейсбуці: https://www.facebook.com/gizukraine/ – уся діяльність в Україні

www.facebook.com/energyefficiency.ua – проекти у сфері енергоефективності та клімату

Іншим виконавцем проектів МТД є Німецьке енергетичне агентство DENA. Офіційний сайт https://www.dena.de/en/our-place-in-the-energy-transition/international-energy-transition/osteuropa-zentralasien/country-focus-ukraine/ доступний, на жаль, лише англійською та німецькою мовами, однак українською мовою наявна сторінка у фейсбуці, що публікує усі актуальні новини в Україні https://www.facebook.com/Dena-Ukraine-105473234274109/

Фінансова ж допомога німецького уряду реалізується через Німецький державний банк розвитку (KfW). Детальна інформація англійською мовою доступна на офіційному сайті https://www.kfw-entwicklungsbank.de/International-financing/KfW-Development-Bank/Local-presence/Europe/Ukraine/

 

 1. Уряд США.

Виконавцем проектів і програм у більшості випадків є Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). У 1992 р. було укладено двосторонню угоду між Україною та USAID про гуманітарне і техніко-економічне співробітництво, яка мала на меті сприяти країні у реалізації її економічного, політичного та суспільного потенціалу. Таким чином розпочалося двадцятирічне партнерство, яке триває і сьогодні. Про пріоритети діяльності USAID в Україні, діючі проекти та актуальні новини можна ознайомитися на офіційній сторінці https://www.usaid.gov/uk/ukraine/our-work, яка доступна українською мовою.

Також корисними будуть сторінки спільнот у фейсбуці:

https://www.facebook.com/USAIDUkraine/ – загальна сторінка USAID в Україні

https://www.facebook.com/usaidesp/ USAID Проєкт «Енергетична Безпека»

 

 1. Європейський Союз.

Виконавці проектів ЄС обираються на тендерних умовах і інформацію про проекти необхідно шукати безпосередньо на сайті виконавця. Однак рекомендуємо ознайомитися із сайтом Представництва Європейського Союзу в Україні, на якому публікуються усі актуальні новини https://eeas.europa.eu/delegations/ukraine_uk та відповідною спільнотою у фейсбуці https://www.facebook.com/EUDelegationUkraine/

 

 1. Уряд Швейцарcької конфедерації.

Міжнародна допомога реалізується через Державний секретаріат Швейцарії з економічних питань (SECO)  https://www.seco.admin.ch/. Інформація про діяльність в Україні на офіційному сайті доступна лише іноземними мовами. https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/Freihandelsabkommen/Europa/ukraine.html

 

 1. Уряд Королівства Швеція

Підтримує Україну через власну державну установу – Шведське агентство з питань міжнародного співробітництва і розвитку (SIDA).  З Україною SIDA співпрацює з 1995 року.

Інформація на офіційному сайті та на фейсбук сторінці доступна лише іноземними мовами https://www.sida.se/English/where-we-work/Europe/Ukraine-/Our-work-in-Ukraine/

https://www.facebook.com/SidaSverige/

 

 1. Уряд Королівства Данія

У 2014 році між Міністерством закордонних справ Королівства Данії та Міністерством енергетики та вугільної промисловості України було підписано Угоду про співробітництво і розвиток діяльності Українсько-Данського Енергетичного Центру (УДЕЦ). Угода визначає цей проект в якості технічної допомоги, наданої відповідно до Програми МЗС Данії з відновлюваних джерел енергії та енергоефективності.

Детальна інформація про даний проект знаходиться на офіційному сайті УДЕЦ http://www.udec.org.ua/ua/

 

НАЙБІЛЬШІ ДОНОРИ – МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

 1. Програма розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН)

ПРООН є глобальною мережею ООН в галузі розвитку, організацією яка виступає за позитивні зміни та надає країнам доступ до джерел знань, досвіду та ресурсів задля допомоги людям в усьому світі будувати краще життя. Основна мета ПРООН в Україні – підтримати Україну на шляху сталого людського розвитку, спрямованого на досягнення заможної, демократичної та сильної держави, в якій ніхто не залишається осторонь і враховується думка кожного і кожної.

З детальною інформацією про пріоритети діяльності та діючі проекти Ви можете ознайомитися на офіційному сайті: https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home.html

Також є можливість слідкувати за новинами на сторінці фейсбуку https://www.facebook.com/UNDPUkraine/

 

 1. Північна екологічна фінансова корпорація (NEFCO).

НЕФКО – міжнародна фінансова організація, заснована у 1990 році урядами п’яти Північних країн: Данії, Ісландії, Норвегії, Фінляндії та Швеції, основною метою якої є позитивний вплив на довкілля. НЕФКО фінансує та реалізує виключно проекти зеленого росту та кліматичні проекти, надаючи пріоритетне значення проектам у Східній Європі, регіоні Балтійського моря, Арктичному та Баренцовому регіонах.

Детальна інформація про організацію та її діяльність розміщена на офіційному сайті https://www.nefco.org/про-нефко/

За актуальними новинами організації можна слідкувати на сторінці фейсбуку https://www.facebook.com/NEFCOinUkraine/

 

 1. Європейський інвестиційний банк (ЄІБ)

ЄІБ – це фінансова установа ЄС, що здійснює кредитування прийнятних інвестиційних проектів, які відповідають політиці та пріоритетам ЄС. ЄІБ фінансує проекти в Україні на базі Мандату ЄС на зовнішнє кредитування.

Більше про співпрацю України та ЄІБ можна прочитати на офіційному сайті англійською мовою https://www.eib.org/en/projects/regions/eastern-neighbours/ukraine/index.htm або ж в україномовній брошурі https://www.eib.org/attachments/country/eib_in_ukraine_uk.pdf

 

 1. Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР).

ЄБРР був заснований у 1991 році після закінчення «холодної війни» для того, щоб побудувати нову епоху в Центральній і Східній Європі. Акціонерами ЄБРР є 69 країн, Європейський союз і Європейський інвестиційний банк. Кожен акціонер має власного представника в Раді керуючих ЄБРР, що є вищим керівним органом Банку. ЄБРР інвестує в проекти, які сприяють переходу до відкритої ринкової економіки, а також розвитку приватної та підприємницької діяльності

Більше про дану організацію можна довідатися за посиланням https://www.ebrd.com/ru/about-us.html. Інформацію ж про проекти краще шукати на офіційному порталі координації міжнародної допомоги в Україні  http://proaid.gov.ua/.

Також може стати корисною сторінка Проекту ЄБРР “Підтримка Уряду України з оновлення національно-визначеного внеску” у фейсбуці https://www.facebook.com/pg/ukrainendc/

 

ЕНЕРГОСЕРВІСНІ КОНТРАКТИ

відкрити згорнути

Енергосервіс – це комплекс технічних та організаційних енергозберігаючих (енергоефективних) та інших заходів, спрямованих на скорочення замовником енергосервісу споживання та/або витрат на оплату паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг порівняно із споживанням (витратами) за відсутності таких заходів.

Суть концепції енергосервісу полягає в тому, що енергоефективні заходи в будівлях бюджетних установ (шкіл, дитячих садочків, лікарень, університетів тощо) впроваджуються приватними інвесторами – енергосервісними компаніями (ЕСКО), а оплата здійснюється виключно за рахунок економії (скорочення витрат на споживання комунальних послуг та енергоносіїв), досягнутої в результаті здійснення енергоефективних заходів.

 

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ДЛЯ ЕСКО

В залежності від складності впровадження енергоефективних заходів, очікуваної економії енергоресурсів та періоду окупності усі енергоефективні заходи умовно поділяють на 3 сегменти в залежності від їх привабливості для ЕСКО-компаній (див. перелік нижче). Однак в інтересах органів місцевого самоврядування здійснення саме комплексної енергомодернізації бюджетної будівлі, що дає найбільший ефект енергозбереження.

Найбільш привабливий сегмент для ЕСКО (окупність до 3-х років)

 • Облаштування індивідуальних теплових пунктів
 • Модернізація освітлення
 • Модернізація котелень
 • Встановлення електричного опалення з теплоаккумуляцію та багатозонним обліком (нічний тариф)

Ризикований сегмент для ЕСКО (окупність від 4 до 7 років)

 • Заміна вікон
 • Заміна дверей
 • Модернізація внутрішньобудинкових мереж

Сегмент підвищеного ризику  для ЕСКО (окупність від 8 до 15 років)

 • Утеплення стін, горищ, підвалів
 • Встановлення сонячних колекторів та панелей
 • Встановлення теплових насосів

 

ЗАКОНОДАВСТВО, ЩО РЕГУЛЮЄ ЕСКО

З метою законодавчого врегулювання можливості модернізації громадських будівель через механізм енергосервісу були прийняті наступні закони чи зміни до існуючого законодавства:

 • Закон України «Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації» від 09.04.2015 № 327-VIII https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/327-19
 • Закон України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації» від 09.04.2015 №328-VIII https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/328-19
 • Закон України «Про публічні закупівлі» від 25.12. 2015 № 922-VIII https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19

 

ПРИМІРНИЙ ЕНЕРГОСЕРВІСНИЙ ДОГОВІР

Енергосервісний договір укладається на основі Примірного енергосервісного договору

 

ВПРОВАДЖЕННЯ ЕНЕРГОСЕРВІСУ У ГРОМАДІ

З метою реалізації механізму енергосервісу будь-яка громада має:

 • Розробити та затвердити порядок реалізації енергозберігаючих проектів в рамках енергосервісних договорів, визначити перелік (Рішення сесії ради).
 • Розробити та затвердити методологію визначення базового рівня енергоспоживання бюджетними закладами (Рішення виконавчого комітету).
 • Впровадити систему оперативного моніторингу.
 • Затвердити істотні умови енергосервісного договору (Рішення сесії ради).

 

ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕНЕРГОСЕРВІСУ

Реалізація механізму енергосервісу складається з наступних основних етапів:

Етап І: підготовчий у громаді

 • Впроваджується система оперативного моніторингу;
 • Розробляється та затверджується порядок реалізації енергозберігаючих проектів в рамках енергосервісних договорів, визначається їх перелік (Рішення сесії ради);
 • Розробляється та затверджується методологія визначення базового рівня енергоспоживання бюджетними закладами (Рішення виконавчого комітету);
 • Розраховуються базові рівні енергоспоживання бюджетними закладами;
 • Затверджується істотні умови енергосервісного договору (Рішення сесії ради).

Етап ІІ: підготовка обєкту

 • Обирається об’єкт(и) модернізації;
 • Проводиться енергоаудит об’єкту(ів);
 • На основі рекомендацій енергоаудиту обираються енергоефективні заходи та пишеться технічне завдання;
 • Визначаються та затверджуються базові рівні/ліміти споживання паливно-енергетичних ресурсів об’єкту(ів).

Додатково для приблизного розрахунку щорічного скорочення витрат від впровадження енергосервісу можна скористатися калькулятором, що розміщений на сайті Держенергоефективності.

Етап ІІІ: укладення контракту з ЕСКО

 • Робиться оголошення про очікувану закупівлю енергосервісу на Держенергоефективності (заповнюється форма або надсилається форма на 5905415@ukr.net) з метою додаткового інформування ЕСКО-компаній;
 • Проводяться закупівлі енергосервісу на ProZorro;
 • Приймається рішення та укладається договір з ЕСКО-переможцем.

Етап ІV: реалізація енергосервісного контракту

 • Впроваджуються енергоефективні заходи та здійснюється технічний нагляд (закупівля, поставка, монтаж та наладка енергоефективного обладнання);
 • Вимірюється і здійснюється деталізована верифікація рівня досягнення економії згідно з ПКД та актами виконаних робіт і здійснюється оплата енергосервісу;
 • Завершується енергосервісний договір (підписуються акти передачі обладнання у власність за наявності).

 

КОРИСНІ  ПОСИЛАННЯ

 • Перелік ЕСКО компаній в Україні та інша корисна інформація http://saee.gov.ua/uk/content/energoservis_1
 • Вебінар 16 «Енергосервісні контракти: практика реалізації в Україні». – О.Корчміт, 06.07.2017
 • Порадник «Засади та практика впровадження енергосервісних договорів у містах України». – Проект «Польсько-норвезька допомога для покращення ситуації з енергоефективністю в Україні» Львів, 2018
 • Посібник «Енергосервісні контракти – ефективний інструмент фінансування енергоефективних проектів». – Програма ЄС «Угода мерів – Демонстраційні проекти», грудень 2017р.
 • Методичні рекомендації «Підготовка територіальних громад до впровадження енергосервісу» – ПРООН, ILF – Київ, 2017

Якщо у вас виникли питання, напишіть нам на пошту: liudmyla.maliarenko@giz.de

Або зателефонуйте: +38 044 594 07 60 (Людмила Маляренко)

Презентація про наявні джерела фінансування заходів з енергоефективності

завантажити